Nadomestilo za brezposelnost izplačuje država stalnega prebivališča ne glede na to, v kateri državi je delavec delal, vendar velja opozoriti, da se v nasprotju z določili evropskih direktiv brezposelni delavec lahko vpiše na sezname brezposelnih samo v državi stalnega prebivališča in ne tudi v državi zadnje zaposlitve. Medregijski sindikalni svet si že dlje časa prizadeva uveljaviti pravilno izvajanje subjektivne pravice do vpisa na oba seznama za zaposlovanje.

Nadomestilo za brezposelnost NASpl (novo socialno zavarovanje za zaposlovanje)

Navedeni prejemek se nanaša na vse zaposlene, razen na zaposlene za nedoločen čas v jjavni upravi in kmetijske delavke ter delavce, za katere se še naprej upoštevajo posebni predpisi.

Prejemnice in prejemniki nadomestila za brezposelnost NASpl so delavke in delavci, ki izgubijo delo, vendar ne po svoji krivdi, vključno s pripravnicami/pripravniki, zaposlenimi umetnicami/umetniki, zaposlenimi člani proizvodnih delovnih zadrug (Uredba predsednika republike 602/70) in/oziroma zaposlenimi za določen čas v javnih podjetjih oziroma pri izvajalcih javnih storitev.  Vloga se predloži pri INPS izključno v elektronski obliki v 68 dneh od prenehanja delovnega razmerja.

Nadomestilo NASpl se prizna tudi delavkam in delavcem, ki so iz upravičenega razloga vložili odpoved delovnega razmerja in v primeru soglasne odpovedi delovnega razmerja v okviru postopka obvezne poravnave.

 

Zahteve in pogoji

Delavke in delavci so upravičeni do nadomestila za brezposelnost, če izpolnjujejo oba navedena pogoja:

  • so brezposelni,
  • so v štirih letih pred nastopom brezposelnosti imeli vsaj 13 tednov plačanih prispevkov,
  • lahko dokažejo, da so v 12 mesecih pred nastopom brezposelnosti redno delali najmanj 30 dni, ne glede na minimalni znesek prispevkov.

 

OPOZORILO: Za priznanje pravice do nadomestila NASpl mora delavec obvezno sodelovati pri aktivnih politikah, ki mu jih ponujajo službe za zaposlovanje, sicer navedena pravica preneha.