Ker evropske direktive prepovedujejo dvojno obdavčevanje in glede na to, da med Slovenijo in Italijo že obstaja dvostranski sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, je treba najprej opredeliti koncept stalnega prebivališča in davčnega rezidenstva.

Oseba ima stalno prebivališče v državi, kjer živi, davčni rezident pa je tista oseba, ki je v skladu z zakonskimi določili določene države dolžna plačevati davke in ima v navedeni državi stalno prebivališče ali domicil oz. sedež dejavnosti oz. je na to državo vezana na podlagi drugih meril.

Tu se postavi prvo vprašanje: Kje živiš ??

V Italiji ? v tem primeru je jasno in nesporno, da se davki plačajo v Italiji. Če pa si zaposlen v Sloveniji, med letom plačuješ akontacijo davka. V redkih primerih plačuješ davek v obeh državah, vendar končni obračun – napoved dohodnine se vrši v Italiji.

V Sloveniji ? in si italijanski državljan ?Ko se preseliš v Slovenijo, se je potrebno vpisati v A.I.R.E = anagrafe dei cittadini italiani resideenti all’estero. – dolžnost vsakega posameznika, ki se v državo preseli za več kot 1 leto. Kaj sledi vpisu v A.I.R.E ? po službeni dolžnosti se ti odjavi bivanje v  R Italiji.

(gl. slovenska zakonodaja na str. 22).

Glavni davek, ki ga v Italiji plačujejo fizične osebe, je dohodnina.

Davek se obračuna na skupni dohodek, ki predstavlja seštevek:

 • katastrskega dohodka,
 • dohodka od zaposlitve in z njim izenačenega dohodka,
 • dohodka iz samostojne dejavnosti,
 • dohodka iz kapitala,
 • dohodka od podjetniške dejavnosti,
 • drugih dohodkov.

Dohodek, ki se obdavči, je davčna osnova v višini skupnega dohodka po odbitku dohodka za glavno stanovanje in določenih odbitkov v skladu s predpisi (gre za nekatere stroške, ki jih zavezanec krije v obravnavanem letu in spadajo v kategorijo stroškov, ki se odbijejo in se lahko uveljavljajo ob predložitvi napovedi dohodnine).

Na davčno osnovo se obračunajo progresivne davčne stopnje po posameznih dohodkovnih razredih:

 • do 15.000,00 €
 • od 15.001,00 € do 28.000,00 € v višini 27%
 • od 28.001,00 do 55.000,00 v višini 38%
 • od 55.001,00 do 75.000,00 v višini 41%
 • – od 75.001,00 v višini 43%.

Od navedenega zneska se obračunajo odbitki, ki pripadajo za doseganje dohodka in za družinske obveznosti. Pri zaposlenih delodajalec (ki plačuje odtegljaj) davčne odtegljaje obračuna neposredno (skupaj s prispevki) na mesečni plačilni listi. Kdor je med letom kril stroške, za katere se prizna odbitek na podlagi predpisa (npr. zdravstveni stroški, stroški za univerzitetno izobraževanje, zavarovalne premije za življenjska zavarovanja ali za primer smrti itd.), lahko takšne stroške uveljavlja s predložitvijo prijave dohodkov (na obrazcu 730 oz. na obrazcu Redditi (dohodki)), s čimer se mu bruto davek zniža za določen diverzificiran odstotek glede na vrsto stroška. Rezultat predstavlja čisti davek.

Davek za plačilo se izračuna na podlagi čistega davka po odbitku morebitnih davčnih terjatev, plačil in akontacij ter pri viru vnaprej plačanih zneskov iz naslova akontacije. Poleg dohodnine se na obdavčljivi dohodek obračunata še deželni in občinski dodatek.

Izplačilo ob zaključku delovnega razmerja/odpravnino (TFR) se obdavčuje ločeno. Konec vsakega leta je delodajalec dolžan delavcu izdati enotno potrdilo CU-Certificazione Unica, v katerem so povzeti vsi davki, ki so že odtegnjeni na plačilni listi in se lahko uporabi za izpolnjevanje prijave napovedi dohodkov. Za obmejne delavce enotno potrdilo CU v Sloveniji dokazuje koliko davkov je že bilo plačanih v Italiji in njihov znesek se bo odštel pri morebitni napovedi dohodkov v Sloveniji.

Za dodatne in formacije se lahko obrnete na naše službe.