V Italiji obstajajo razni načini dostopanja do pokojnine. V nadaljevanju navajamo glavne, pri čemer želimo izpostaviti, da so predpisi dokaj zapleteni, zato se na naslednjih straneh omejujemo le na najpomembnejše značilnosti, za podrobnejše informacije pa se velja obrniti na patronate.

Predčasna pokojnina

Do predčasne pokojnine lahko dostopajo delavke in delavci, ki v obdobju med 01.01.2019 in 31.12.2026 dopolnijo 41 let in 10 mesecev pokojninske dobe za ženske in 42 let ter 10 mesecev za moške. Upokojijo se lahko po 3 (treh) mesecih od izpolnitve pogojev. (tako imenovano okno)

Delavkam in delavcem lahko pravica do predčasne upokojitve dospe tudi s seštevkom prispevnih dob, za prispevke nakazane na razne račune v obdobjih, dopolnjenih v drugih državah. Za upravičenost do predčasne upokojitve mora zaposlenemu delovno razmerje prenehati v Italiji in tujini.

 

Predčasna upokojitev za delavce in delavke, ki so začeli delati zelo mladi

Od 1. maja 2017 je za določene kategorije delavcev predvidena možnost, da se zniža pogoj glede prispevne dobe, ki je določena na 41 let. Do znižanega pogoja so upravičeni/e zaposleni/e delavke in delavci, ki dopolnijo 41 let prispevne dobe, ki imajo najmanj 1 prispevek plačan pred 1. januarjem 1996, tisti ki imajo najmanj 12 mesecev plačanih prispevkov za dejanska delovna obdobja pred dopolnjenim devetnajstim letom starosti in ki hkrati izpolnjujejo še enega od naslednjih pogojev:

so brezposelni

oziroma

najmanj 6 mesecev nudijo pomoč zakoncu ali sorodniku v prvem redu s hujšo obliko invalidnosti, s katerim živijo,  oziroma sorodniku ali sorodniku v svaštvu v drugem redu, ki živi z njimi

oziroma

so civilni invalidi, za katere so invalidnost ugotovile pristojne komisije v obsegu najmanj 74 %

oziroma

so ob upokojitvi v zadnjih desetih letih najmanj sedem let opravljali težje delo/poklice (skladno s prilogo B Zakona o proračunu za leto 2018) oziroma so vsaj polovico skupne delovne dobe opravljali posebej naporna ali težka dela (posebno težka dela, predvidena po specifični tabeli, ki je na voljo pri patronatih in sindikatih). Tudi v tem primeru pravica do izplačila pokojnine dospe po treh mesecih od izpolnitve pogojev.

 

Predčasna upokojitev »delež 100«

V triletnem obdobju 2019-2021 je bila uvedena nova možnost preskusne predčasne upokojitve, na podlagi katere je upokojitev možna ob dopolnitvi starosti najmanj 62 let in prispevne dobe najmanj 38 let. Imenuje se »DELEŽ 100«. Tudi v tem primeru pravica do izplačila pokojnine dospe tri mesece po izpolnitvi pogojev.

 

Predčasna upokojitev za delavke in delavce, ki opravljajo posebno težko delo

Delavke in delavci, ki opravljajo posebno težko delo (seznam, določen z Ministrskim odlokom z dne 19. maja 1999 in z Zakonsko uredbo št. 67 z dne 21. aprila 2011), se lahko upokojijo pod ugodnejšimi pogoji kot delavci na splošno. Pravica do upokojitve se prizna tistim, ki so posebno težko delo v zadnjih 10 letih dela opravljali vsaj 7 let oziroma vsaj polovico skupne delovne dobe.

 

Starostna pokojnina

V dvoletnem obdobju 2021-2022 je bil pogoj za starostno upokojitev določen na 67 let, tako za ženske kot za moške. Poleg starosti je pogoj za upokojitev najmanj 20 let plačanih prispevkov in prenehanje zaposlitve v Italiji ali tujini.   Še vedno veljajo izjeme od prejšnjih predpisov, ki omogočajo upokojitev z najmanj 15 leti prispevne dobe za delavke in delavce, ki so pred 31. decembrom 1992 dopolnili 15 let prispevne dobe.

 

Družinska pokojnina

Ta pokojnina predstavlja ekonomski in socialni prejemek, ki se izplačuje družinskim članom preminulega upokojenca/preminule upokojenke.

Če je zavarovanec/zavarovanka preminul/a pred upokojitvijo, se prejemek imenuje »neposredna pokojnina«,

če je zavarovanec/zavarovanka preminul/a po upokojitvi, se prejemek imenuje »prenesena pokojnina«.

Upravičenci

Družinski člani, upravičeni do pokojnine, so: zakonec preminulega, tudi če je bil od njega/nje ločen od postelje in mize; razvezani zakonec; mladoletni otroci, polnoletni dijaki/študenti, pridobitno nesposobni in z njimi izenačene osebe (pod drugimi posebnimi pogoji lahko to pravico uveljavljajo tudi druge osebe, kot so vnuki, starši, bratje in sestre).

Do prenosljive pokojnine so upravičene tudi osebe istega spola, ki formalno sklenejo partnersko zvezo, ker se v vseh pogledih štejejo kot »zakonci« (Zakon št.  76 z dne 20.05.2016).

 

Delno nadomestilo za invalidnost

Delno nadomestilo za invalidnost je neprenosljiv prejemek, predviden za zaposlene v zasebnem sektorju in samozaposlene. Za pridobitev pravice do nadomestila sta predvidena dva pogoja:  vplačani prispevki za najmanj pet let, od katerih najmanj trije v zadnjem petletnem obdobju in priznanje s strani uradnega zdravnika pri Nacionalnem pokojninskem zavodu INPS, da je »delovna sposobnost zavarovane osebe pri zaposlitvi, ki je skladna z njegovimi sposobnostmi, trajno znižana najmanj za eno tretjino zaradi fizične ali duševne bolezni oziroma prizadetosti«.  Nadomestilo je triletno in pravica do njega se lahko podaljša na predlog in na podlagi zdravniškega pregleda pri Pokojninskem zavodu INPS. Po drugem podaljšanju se nadomestilo šteje kot stalno, pri čemer lahko INPS zahteva preverjanja, s katerimi se ugotavlja, ali se zdravstveni pogoji niso spremenili.  Prejemnik/prejemnica navedenega nadomestila lahko še naprej dela.

 

Invalidska pokojnina

Invalidska pokojnina je prenosljiv prejemek, vezan na dva pogoja: plačilo prispevkov za najmanj petletno obdobje, od tega za najmanj tri leta v zadnjem petletnem obdobju in priznanje s strani uradnega zdravnika Pokojninskega zavoda INPS o »absolutni trajni nesposobnosti opravljanja vsakršnega dela«.  Prenehanje delovne dejavnosti predstavlja pogoj za upravičenost do invalidske pokojnine!