Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V splošnem gre za naslednje pravice:

 • starostna in predčasna pokojnina,
 • invalidska pokojnina,
 • vdovska pokojnina,
 • družinska pokojnina,
 • delna pokojnina.

Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Starostna in predčasna pokojnina

Starostna pokojnina predstavlja pokojninski prejemek in pripada tistemu upravičencu oziroma zavarovancu, ki dosega zakonsko predpisane pogoje.

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine pridobi zavarovanec (moški in ženska) pri starosti 65 let, če ima dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe oziroma pri starosti 60 let, če ima dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko znižajo skladno z veljavno zakonodajo, kot npr.:

– vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti (moškemu in ženski), ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, ni pa še dopolnil starosti 60 let. V tem primeru se lahko zniža starost največ do dopolnjenih 57. let za žensko in 58

 

Invalidska pokojnina

Pravico do invalidske pokojnine pripade zavarovancu, pri katerem je nastala invalidnost:

 • 1. kategorije,
 • 2. kategorije, in ni zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije, le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let, ali
 • 3. kategorije, ki mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev oziroma prerazporeditev, ker je dopolnil 63 let starosti (moški) oziroma 61 let starosti (ženska) …

kadar je invalidnost posledica:

 • poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (ne glede na pokojninsko dobo)
 • poškodbe izven dela ali bolezni – pod pogojem, da je ob nastanku invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino razdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti (v nadaljnjem besedilu: delovna leta), šteto delovna leta kot polna leta.

Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobi pravico do invalidske pokojnine, če je bil ob nastanku invalidnosti vključen v obvezno zavarovanje ali, če je dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe.

 

Vdovska pokojnina

Predstavlja pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju.

Ob izpolnjevanju določenih pogojev je do vdovske pokojnine upravičen tudi razvezani zakonec ali partner v zunajzakonski skupnosti umrlega zavarovanca ali uživalca pokojnine, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.

Če je bila smrt posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobite pravico do vdovske pokojnine, ne glede na to, koliko pokojninske dobe je umrli dopolnil.

Vdovsko pokojnino po umrlem zavarovancu oziroma uživalcu pravic lahko uveljavljate pod naslednjimi pogoji:

 • če ste ob smrti partnerja dopolnili starost 58 let,
 • če ste bili do smrti partnerja popolnoma nezmožni za delo ali ste to postali v enem letu po njegovi smrti,
 • če so vam po smrti partnerja ostali otroci, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vi pa imate do njih dolžnost preživljanja.

Če ob smrti zavarovanca niste še dopolnili 58 let, ste pa dopolnili 53 let starosti, boste na pravico do vdovske pokojnine čakali do dopolnjenih 58 letih..

 

Družinska pokojnina

je pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali zavarovanca, ki je dopolnil določeno pokojninsko dobo, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon.

 • otroci (zakonski ali nezakonski ter posvojenci);
 • pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal, (šteje se, da so brez staršev tudi vnuki oziroma drugi otroci, katerih starši so živi, a so popolnoma nezmožni za delo)
 • In sicer);  do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.
 • starši (oče in mati, očim in mačeha) in posvojitelji, ki jih je zavarovanec preživljal;
 • bratje in sestre, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje smrti in nimajo lastnih sredstev za preživljanje. preživljati svoje družinske člane:
 • do datuma smrti skupno stalno prebivališče in
 • cenzus -povprečni mesečni dohodki skladno z veljavno zakonodajo.

 

Za popolno nezmožnost za delo, ki je pogoj za pridobitev pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine pri otrocih, velja nezmožnost za samostojno življenje, pri drugih osebah pa invalidnost 1. kategorije.

 

Delna pokojnina

Je del starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela. Zahtevo za priznanje pravice do delne pokojnine lahko vložite, če ste v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni:

 • na podlagi delovnega razmerja,
 • samostojne dejavnosti,
 • kot družbenik ali kmet,
 • in ste izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine.

 

Socialni transferji iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • pravica do poklicne rehabilitacije,
 • pravica do nadomestila za invalidnost,
 • pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno,
 • pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja,
 • pravica do povrnitve potnih stroškov.