Enotno nadomestilo, podpora ogroženim gospodinjstvom za tisoče obmejnih delavcev

Podpora ogroženim gospodinjstvom za več tisoč obmejnih delavcev z bivališčem v tujini in za italijanske delavce, zaposlene onkraj meje. Alarm je sprožil Medregijski sindikalni svet FJK – Slovenija s predsednikom Robertom Treuom, ki je poudaril »potrebo, da se hitro pridobi pojasnilo od italijanskega pokojninskega zavoda Inps v zvezi z izvedbeno okrožnico, da se prepreči, da bi bili obmejni delavci neupravičeno prizadeti zaradi lahko tudi znatnega zmanjšanja dohodka, povezanega z odpravo družinskih nadomestil in prejšnjih odbitkov za družinske izdatke, kar je v celoti v nasprotju z predpisi Evropske unije na tem področju«.

Treu razlaga, da je težava nastala zaradi razlik med ureditvijo, povezano z enotnim nadomestilom, ki bo za zaposlene delavce začelo veljati 1. marca letos in pravili, ki so veljala za prejšnja družinska nadomestila. Slednja so se izplačevala na podlagi obstoječih konvencij predvsem tujim delavcem, tudi tistim, ki nimajo stalnega prebivališča v Italiji, medtem ko je enotno nadomestilo pogojeno s stalnim prebivališčem in naslov za vročanje v Italiji. »Vendar je to«, razlaga Treu »v nasprotju s predpisi Evropske unije, na podlagi katerih je družinsko nadomestilo za delavca vezano na kraj, kjer opravlja delo«. Tako je nastala potreba po pojasnilih za izvajanje, če bo potrebno, pa tudi po spremembi zakonodaje »da se izognemo«, nadaljuje Treu »paradoksalnemu učinku, da bi predpis, kot je tisti v zvezi z enotnim nadomestilom, uveden za boljšo zaščito delavcev, v primeru obmejnih delavcev, lahko pomenil izgubo katerekoli koristi in bi močno prizadel dohodek ter družinske razmere«. Kot navedeno, obstaja zaskrbljenost tudi za možne vplive na izplačevanje družinskih dodatkov za italijanske obmejne delavce, ki so zaposleni onkraj meje in tudi za možne negativne posledice v Deželi glede neurejenih delovnih razmerij: »povsem očitno je«, razlaga Treu, »da bi morebitna izguba družinskega nadomestila dejansko lahko spodbujala zaposlovanje na črno«.

Ker ni pojasnil s strani pokojninskega zavoda Inps, je nacionalna koordinacija medregijskih sindikalnih svetov Cigl-Cisl-Uil zahtevala nujno srečanje z vodstvom pokojninskega zavoda in ministrstvom za delo. »Vendar je bila ta tema«, zaključuje Treu, »že načeta tudi v razmerju do Evropske komisije«.