Poziv k premirju in dejanskim pogajanjem, ki bi zagotovila trajen mir po vsej Evropi, pa tudi z namenom dodatne okrepitve sodelovanja med Slovenijo in Italijo. To je zahteva vodstva Medregijskega sindikalnega sveta za Slovenijo-Furlanijo Julijsko krajino, tudi v imenu sindikalnih združenj Cgil, Cisl in Uil ter sindikatov iz bližnje Republike Slovenije, ZSSS in KS90. Srečanja na tradicionalni prvomajski izmenjavi pozdravov se je udeležil tudi koprski župan Aleš Bržan.

Tukaj je besedilo pritožbe:

MIR
Ustaviti vojno je ob letošnjem prvem maju prednostna naloga sindikata!
Aktivirati je treba vse možnosti političnega udejstvovanja, da se ustavi ruska invazija v Ukrajini, da se sklene premirje in začnejo prava ter obsežna pogajanja, ki naj zagotovijo trajen mir na navedenih območjih in bolj na splošno v Evropi.
Medregijski sindikalni svet (MSS) Slo/Fjk izraža svojo polno solidarnost prizadetemu prebivalstvu in beguncem, ki jim moramo pomagati ter jih sprejeti, enako kot vse druge prebežnike in migrante, ki bežijo pred vojnami, lakoto in revščino.

SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE
Ravno v tem prostoru, ki je bil toliko let prizorišče bolečih izkušenj zaradi druge svetovne vojne, pozivamo, da se še dodatno okrepitavse tesnejše in vse bolj razčlenjenosodelovanje ter ekonomsko in socialno vključevanje, ki ju s trudom gradimo dan za dnem. MSS pri tem opravlja pomembno in aktivno vlogo, ki se začenja z varstvom čezmejne mobilnosti delavcev in delavk ter politike sožitja.

VLOGA OBMEJNIH OBČIN
Vloga obmejnih občin je pomembna, saj so postopoma utrdile sodelovanje, ki se bo med drugim znatnookrepilo z uspelo kandidaturoNove Goricein Goriceza Evropsko prestolnico kulture 2025. V tem vidu je tudi na slovensko-italijanskem obmejnem območju med Trstom in Koprom na podlagi ustaljenih dobrih odnosov treba zagotoviti nov zagon, povezan z gospodarskim, socialnim in okoljskim vključevanjem ter razvojem.
In ravno v zvezi z varstvom okolja, ob sicerjšnjem upoštevanju potrebe po diverzifikaciji energentov, sindikalne organizacije, ki sestavljajo MSS, menijo, da morebitna postavitev terminala za utekočinjen plin v koprskem in tržaškem zalivu ni skladna z logističnimi, pristaniškimi in okoljskimi pogoji.

VARSTVO PRAVIC OBMEJNIH DELAVCEV
MSS Slo/Fjk izpostavlja potrebo po premagovanju ovir za prost pretok delavcev in zagotavljanju enakopravnosti obmejnih delavcev. Najnovejša takšna ovira je uvedba enotnega in splošnega nadomestila, za katerega je zahtevano stalno prebivališče na italijanskem ozemlju kot pogoj za izplačilo, s čimer so močno oškodovani obmejni delavci, ki bodo izgubili družinske dodatke in ne bodo mogli uveljavljati ekonomskih ter davčnih ugodnosti, ki jih ponujajo novi predpisi.
MSS Slo/Fjk soglaša, da morata biti dvostranska davčna sporazuma med Italijo in Slovenijo oziroma Hrvaško nujno dopolnjena (kot je to že bilo storjeno s Švico), da se opredelijo in priznajo specifike obmejnega dela ter rešujejo vsi sporni vidiki, povezani z obmejnim delom, tudi z namenom spodbujanja rednih oblik zaposlitve.

Ob delavskem prazniku – prvem maju bo v četrtek, 28. aprila z začetkom ob 11. uri na mejnem prehodu Škofije-Rabujez, na pobudo Medregijskega sindikalnega sveta (MSS FJK-SLO) Furlanija Julijska krajina/Slovenija Cgil Csil Uil ZSSS KS90, potekalo tradicionalno srečanje čezmejnih sindikatov.

Po tradicionalnih pozdravih bo predstavljen dokument čezmejnih sindikatov, ki obravnava najaktualnejše teme za obe območji in potrebo po boljši ureditvi obmejnega dela.

Dogodka se bosta v okviru zgodovinskega sodelovanja med Mestno občino Koper in Občino Trst udeležila župana ALEŠ BRŽAN in ROBERTO DI PIAZZA. Prisotni bodo tudi generalni deželniki tajniki Cgil, Cisl in Uil, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco in Matteo Zorn.

CSI Fvg/Slo, Roberto Treu, Peter Majcen

Podpora ogroženim gospodinjstvom za več tisoč obmejnih delavcev z bivališčem v tujini in za italijanske delavce, zaposlene onkraj meje. Alarm je sprožil Medregijski sindikalni svet FJK – Slovenija s predsednikom Robertom Treuom, ki je poudaril »potrebo, da se hitro pridobi pojasnilo od italijanskega pokojninskega zavoda Inps v zvezi z izvedbeno okrožnico, da se prepreči, da bi bili obmejni delavci neupravičeno prizadeti zaradi lahko tudi znatnega zmanjšanja dohodka, povezanega z odpravo družinskih nadomestil in prejšnjih odbitkov za družinske izdatke, kar je v celoti v nasprotju z predpisi Evropske unije na tem področju«.

Treu razlaga, da je težava nastala zaradi razlik med ureditvijo, povezano z enotnim nadomestilom, ki bo za zaposlene delavce začelo veljati 1. marca letos in pravili, ki so veljala za prejšnja družinska nadomestila. Slednja so se izplačevala na podlagi obstoječih konvencij predvsem tujim delavcem, tudi tistim, ki nimajo stalnega prebivališča v Italiji, medtem ko je enotno nadomestilo pogojeno s stalnim prebivališčem in naslov za vročanje v Italiji. »Vendar je to«, razlaga Treu »v nasprotju s predpisi Evropske unije, na podlagi katerih je družinsko nadomestilo za delavca vezano na kraj, kjer opravlja delo«. Tako je nastala potreba po pojasnilih za izvajanje, če bo potrebno, pa tudi po spremembi zakonodaje »da se izognemo«, nadaljuje Treu »paradoksalnemu učinku, da bi predpis, kot je tisti v zvezi z enotnim nadomestilom, uveden za boljšo zaščito delavcev, v primeru obmejnih delavcev, lahko pomenil izgubo katerekoli koristi in bi močno prizadel dohodek ter družinske razmere«. Kot navedeno, obstaja zaskrbljenost tudi za možne vplive na izplačevanje družinskih dodatkov za italijanske obmejne delavce, ki so zaposleni onkraj meje in tudi za možne negativne posledice v Deželi glede neurejenih delovnih razmerij: »povsem očitno je«, razlaga Treu, »da bi morebitna izguba družinskega nadomestila dejansko lahko spodbujala zaposlovanje na črno«.

Ker ni pojasnil s strani pokojninskega zavoda Inps, je nacionalna koordinacija medregijskih sindikalnih svetov Cigl-Cisl-Uil zahtevala nujno srečanje z vodstvom pokojninskega zavoda in ministrstvom za delo. »Vendar je bila ta tema«, zaključuje Treu, »že načeta tudi v razmerju do Evropske komisije«.

Slovenija naj ponovno preuči nacionalne ukrepe, predsedstvo MSS za Furlanijo Julijsko krajino – Slovenijo želi ponovno izpostaviti, da nasprotuje ukrepom, ki jih je slovenska vlada uvedla glede vstopa v državo in izstopa iz nje zaradi omejitev za čezmejne delavce, ki so dolžni opravljati testiranje vsakih 72 ur, če niso bili polno cepljeni oziroma če niso preboleli covida. Gre za ukrep, ki ovira prost pretok, kot ga predvidevajo evropske direktive.

Zato je MSS pozval Vlado Republike Italije in Vlado Republike Slovenije, naj si prizadevata za spremembo navedenih ukrepov in da se zagotovi dejanska mobilnost na področju dela. Ti enostranski ukrepi vplivajo na prost pretok, saj bi namreč morali biti usklajeni s sosednjimi državami. MSS poleg navedenega poziva Deželo Furlanijo Julijsko krajino, da prevzame aktivno vlogo v dogovarjanju s slovenskimi inštitucijami, tudi v interesu deželnega trga dela.

MSS/ Slo, Roberto Treu, Peter Majcen

Pohvaliti gre sprostitev prehajanja meje za delavce in državljane s stalnim prebivališčem v obmejnem prostoru, za kar gre zahvala pobudi senatorke Rojčeve in državne poslanke Serracchianijeve. Tudi minister za zdravje je izkazal interes in pozornost za gospodarske, socialne in kulturne potrebe v našem čezmejnem prostoru. Danes smo priča novemu padcu tistih meja, ki so bile že dolgo nazaj presežene v vsakodnevnem življenju in v glavah ljudi na tej in oni strani meje. Zato se lahko nadaljuje prepletanje odnosov in ponovno izkaže ves svoj potencial, ki ga je dolgo zavirala epidemija.

Roberto Treu, Predsednik Medregijskega sindikalnega sveta FJK-Slovenija

»Drži, da so bili sprejeti ukrepi, s katerimi se je deloma zaščitilo obmejno delo, je pa tudi res, da je obmejna mobilnost utrpela hude posledice. Medregijski sindikalni svet Cgil Cisl Uil Zsss Ks90 si zato želi popolne sprostitve prostega pretoka«. To je bilo mogoče prebrati v pozivu, ki so ga danes objavile slovenske in italijanske organizacije ob tradicionalnem nagovoru na dan pred 1. majem, ki je bil letos organiziran na Trgu Evrope v bližini mejnega prehoda, kjer je potekala pridružitev Slovenije Evropski uniji maja 2004. Na dan pred 1. majem so se udeleženci v prisotnosti obeh županov zbrali, da bi proslavili imenovanje Nove Gorice-Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Ob tem dogodku so Medregijski sindikalni svet in čezmejne organizacije obema občinama predlagali, naj organizirajo specifične dogodke za valorizacijo kulture obmejnega dela. Ravno to je bila osrednja tema današnjega dogodka, na katerem so sindikati izpostavili »najpomembnejša vprašanja, ki so prizadela in še prizadevajo obmejne delavce in ki so še vedno prisotna zlasti na področju dela od doma, družinskih dodatkov in drugih pomembnih vprašanj, povezanih s socialnimi izdatki, pomočjo in davčno obravnavo«. Na te teme je sindikat, kot razlaga predsednik MSS Roberto Treu, »v teh dneh javno izpostavil pogovore z Evropskim organom za delo (Ela) s ciljem, da se odpravijo diskriminacija in negativni vplivi ter da se doseže enakost pri obravnavi obmejnega dela na gospodarskem področju, na ekonomskem področju in na področju socialnih prispevkov ter na davčnem področju«.

V prilogi besedilo poziva.

Menimo, da je treba dati nekaj pojasnil v zvezi z začetkom veljavnosti določil, ki se nanašajo na vstopanje italijanskih obmejnih delavcev v Slovenijo. Uvodoma ugotavljamo in poudarjamo, da želi Medregijski sindikat Furlanije Julijske krajine-Slovenije doseči upoštevanje priporočil Sveta Evrope v korist ohranjanja pravice do mobilnosti za obmejne delavce tudi in zlasti v času pandemije Covid. Velja poudariti, da lahko osebe s stalnim prebivališčem, ki odhajajo v Slovenijo delat, v šolo/študirat oziroma zaradi drugih potreb, predvidenih s predpisi, v Slovenijo vstopajo ob predložitvi negativnega rezultata testiranja v zadnjih sedmih dneh in da lahko testiranje brezplačno opravijo pri slovenskih zdravstvenih službah na glavnih mejnih prehodih med državama. Zadošča podpis samoizjave, da želi posameznik opravljati testiranje. Rezultat testiranja se sporoči v nekaj minutah.

MSS želi, da se stvari čimprej vrnejo v običajno stanje. Izrazil je pohvalo Sloveniji za izvajanje navedenih ukrepov, saj je Slovenija sprejela pobudem, katere je pred nekaj dnevi predlagal MSS, tako kot so to storile italijanske sindikalne organizacije v zvezi s prehajanjem meje med Furlanijo Julijsko krajino in Avstrijo.

Slovenske in italijanske organizacije v okviru MSS so na voljo za dodatna pojasnila oziroma pomoč.

Predsedstvo MSS Fjk-Slovenija Cgil, Cisl, Uil – Zsss, Ks90                                                                                      

Roberto Treu

Odločitev slovenske Vlade, da predpiše obvezno testiranje za vstop v državo do 15. marca, bo močno pogojevala gibanje obmejnih delavcev. Čeprav se zavedamo, da so bili ukrepi sprejeti zaradi zaostrovanja pandemskih razmer, pa Medregijski sindikalni svet FJK-Slovenija upa, da bo razvoj situacije pozorno spremljan z namenom, da se lahko čim prej uveljavlja pravica do prostega pretoka obmejnih delavcev, kot je določeno v smernicah Evropskega sveta v zvezi s prehajanjem meje v času pandemije.

Desetdnevni moratorij pred začetkom veljavnosti ukrepa predstavlja dodatno možnost, da se delavcem omogoči, da se organizirajo in opravijo testiranje, lahko tudi z uporabo »hitrih« antigenskih testov, ki so cenejši in enostavnejši za uporabo, čeprav so v lekarnah Furlanije Julijske krajini težko dosegljivi. MSS kljub navedenemu poziva slovensko Vlado, da prevzame strošek testov za obmejne delavce, kot se to dogaja v Avstriji in omogoči, da tudi osebe brez stalnega prebivališča v Sloveniji tam opravljajo testiranje. MSS in vanj včlanjeni slovenski ter italijanski sindikati so na voljo obmejnim delavcem in delavkam, da jim pomagajo v zvezi z vsem potrebnim.

Predsedstvo MSS FJK-Slo Cgil Cisl Uil Zsss Ks90                                                                                                 

Roberto Treu, Peter Majcen